เริ่มต้น “ออมเงินเตรียมเกษียณ”

admin

March 6, 2018

news

“ออมเงินเตรียมเกษียณ” รับสังคมสูงวัยกับ “ประชารัฐเพื่อสังคม”

ประเด็นเร่งด่วนต่อเนื่องตาม “โครงการประชารัฐเพื่อสังคม”อีกหนึ่งประเด็น คือ การส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุ ซึ่งรัฐบาล ภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก 4 ปีข้างหน้า จึงจำเป็นต้องสร้างหลักประกันทางรายได้สำหรับทั้งผู้สูงอายุและประชากรรุ่นใหม่ไปพร้อมกัน ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของไทยตามบริบทสังคมผู้สูงอายุอีกด้วย

จากข้อมูลวิจัยโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและภาคีเครือข่าย จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2558 ในประเด็นเศรษฐกิจพบว่า ผู้สูงอายุไทยมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (ประมาณ 11 ล้านคน) มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน* หรือ ร้อยละ 34.3 กล่าวคือ มีรายได้ต่ำกว่า 2,647 บาทต่อเดือน จากการสำรวจยังพบว่า แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุจากบุตรลดลง ในขณะที่รายได้จากการทำงานมี แนวโน้มสูงขึ้น สะท้อนถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ต่อเนื่องและเกิดการสะสมเตรียมพร้อมเพื่อการดำรงชีวิตหลังเกษียณได้ด้วยตัวเอง

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)และเลขานุการภาครัฐคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม กล่าวว่า เรื่องการออมเพื่อการเกษียณ ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการประชารัฐเพื่อสังคมด้วย เนื่องจากทำงานเรื่องการรณรงค์ในสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้ว ส่วนตัวมองว่า เรื่องวินัยการออมควรเป็นเรื่องสำหรับคนทั่วไป แม้กระทั่ง เด็กๆ ด้วยต้องให้ความรู้ความเข้าใจอย่างรอบด้านและชัดเจน มีข้อมูลสำรวจรายงานว่า ถ้าคนไทยจะมีเงินใช้เดือนละ 15,000 บาท หลังเกษียณจากการทำงาน (60 ปี -80 ปี) ต้องมีเงินเก็บ โดยประมาณ 4 ล้านบาท ด้วยสาเหตุนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกำลังอยู่ระหว่างหารือว่าจะมีมาตรการต่อไปที่เป็นรูปธรรมเพื่อประชาชนอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันมีการนำร่องการให้ความรู้ข้อมูลโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯสำหรับแรงงานในระบบภาคเอกชนและภาครัฐแต่ส่วนแรงงานนอกระบบกำลังจะร่วมหารือเพื่อหาแนวทางกันต่อไป โดยจะน้อมนำหลักการเศรษฐกิจ พอเพียงและการออมต่อเนื่องระยะยาว ร่วมประยุกต์เข้าด้วยกัน

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อว่า ตามแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในความร่วมมือโครงการประชารัฐเพื่อสังคมนี้จะขับเคลื่อนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน รองรับสังคมผู้สูงอายุหรือ Happy Money, Happy Retirement Project เมื่อเกิดความร่วมมือของหลายหน่วยงานเข้ามาจะสามารถเห็น การดำเนินงานและการต่อยอด ภารกิจสำคัญคือ ร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินและการออมเพื่อการเกษียณอายุให้กับคนไทย เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินตลอดทุกช่วงชีวิตคนไทยมีความตระหนักรู้และมีวัฒนธรรมการออมการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนำไปสู่การมีสุขภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง ของประชาชนต่อไปในอนาคต

จากที่ประชุมประชารัฐเพื่อสังคม มี เป้าหมายที่ร่วมหารือโดยตลาดหลักทรัพย์ ภาคีภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาสังคม ร่วมกำหนดการดำเนินงานในระยะ 5 ปี 2560-2564 ใน 2 กลุ่มคือ 1. วัยทำงานเน้นส่งเสริมให้คนไทยวัยทำงานประมาณ 40 ล้านคนตระหนักและได้รับความรู้การออม เพื่อเกษียณและส่งเสริมให้เกิดการออม เพื่อเกษียณผ่านผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆ และ 2.วัยหลังเกษียณ เน้นส่งเสริมให้ คนไทยวัยหลังเกษียณประมาณ 10 ล้านคน ได้รับความรู้ สามารถสร้างและบริหารเงินออม ได้อย่างเหมาะสมและพอใช้ไปตลอดชีวิตและสนับสนุนให้เกิดการบริหารเงินออมผ่านผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆ ซึ่งทั้ง 3 ภาคส่วนที่เข้ามาร่วมในโครงการประชารัฐเพื่อสังคมนี้ กำลังหารือและเร่งดำเนินการในระยะต่อไป

ด้าน ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และเลขานุการภาคประชาสังคมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม กล่าวว่า การออมเพื่อการเกษียณอายุที่พิจารณา 2 ส่วน คือ แรงงานในระบบกับแรงงานนอกระบบ ในระบบคือ กลุ่มที่เป็นพนักงานทั่วไปตามบริษัทเอกชนที่มีประกันสังคม ส่วนนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และทีมงานรับเป็นผู้นำในการให้สร้างความตระหนัก ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการออมและบริหารเพื่อเกษียณ โดยนำร่องตัวอย่างในบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เป็นทำงานเครือข่ายภาคเอกชนของตลาดหลักทรัพย์เองแล้วดังที่กล่าว

ดร.ประกาศิต กล่าวว่า อีกส่วนที่สำคัญคือ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการประชารัฐเพื่อสังคม จะดำเนินการร่วมกับ กองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) และเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่ง สสส. ได้ร่วมสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบผลักดันให้ได้เกิดพื้นที่แสดงความคิดเห็น ความต้องการ และการดูแลรวมถึงมีส่วนร่วมเพิ่มเติมของ กลุ่มนี้ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯและเครือข่ายได้ร่วมปรับปรุงชุดความรู้ เครื่องมือ สร้างความรู้และทักษะเรื่องการจัดการหนี้ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการออมเพื่อเกษียณส่งเสริมให้ออมเพื่อเกษียณผ่าน กอช. ความร่วมมือจะทำให้เห็นภาพรวมการกระจายการสื่อสาร การทำความเข้าใจ การเข้าถึงชุดความรู้ของทุกกลุ่มคนโดยประชารัฐเพื่อสังคมจะดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม มี สสส. เป็นตัวเชื่อม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือเพื่อสร้างกลไกที่เป็นรูปธรรม

ดร.ประกาศิตกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวคิด กอช. และเครือข่ายนี้ถือเป็นทางเลือกใหม่ในหลักประกันทางรายได้เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้ว มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบการออมเพื่อการดำรงชีพเมื่อเป็นผู้สูงอายุสำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมหรือมิได้เป็นสมาชิกระบบบำนาญอื่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการดูแลของหน่วยงานเดียวตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นการสร้างความมั่นคงทางรายได้ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนเน้นไปที่กลุ่มแรงงานนอกระบบจำนวนกว่า 30 ล้านคนทั่วประเทศ ที่เป็นกลุ่มที่ควรได้รับหลักประกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความมั่งคงทางรายได้ช่วงสูงอายุ เพราะไม่มีสวัสดิการรองรับ ไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนชราภาพเหมือนกลุ่มแรงงานในระบบทั่วไป

การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศไทยรับมือการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างรอบด้าน ในหลากหลายประเด็นทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ จึงไม่ใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือภาครัฐเท่านั้นที่ควรรับผิดชอบ ดังจะเห็นตามโครงการที่เกิดขึ้น จึงควรเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมจุดแข็งของแต่ละหน่วยงาน อุดรูรั่วปัญหาอย่างตรงจุด ทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดวัยเกษียณและตลอดไป

Related Posts

เด็กพิเศษติดเกมมากสุด รองลงมาซึมเศร้า

admin

March 6, 2018

news

องค์กรออทิสติก และสำนักการศึกษา กทม. พบเด็กพิเศษติดเกมมากสุด รองลงมาจิตกังวล ซึมเศร้า เกเร แนะกทม. เพิ่มศักยภาพการดูแล

Read More

ภัยที่แฝงมากับยารักษาสิว

admin

March 6, 2018

news

“อธิบดีกรมการแพทย์” เผยสิวเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นและเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทั้งสิวอักเสบ สิวเสี้ยน สิวหัว สิวหัวช้าง หรือสิวเรื้อรัง หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาหรือรักษาไม่ถูกวิธี อาจลุกลามกลายเป็นรอยแผลหรือหลุมสิวได้

Read More